مسجد محل شما

حجم فایل : 3.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا مسجد محل شما
جلسه دوم روخوانی متن درس: واژه سازی: اگر ”با“ قبل از یک سری کلمات بیاید می تواند کلمات جدید با معانی
جدیدی تولید کند.

به عنوان مثال:

با + خبر= با خبر
با + دقت = با دقت
با + ارزش =..................
با + نظم =.................
با+ سلیقه = ................... بیاموز و بگو: ویژگی های خوانداری و نوشتاری نشانه ی ”و“ :

گاهی صدای (او) می دهد آموخت ، آموزش ، صور
گاهی صدای(_ِ) می دهد برویم ، نوشته ،روان
گاهی صدای(اُ) می دهد دو ، خود ، تو
گاهی صدایی ندارد خواهر ، خواب ، خواستن
در برخی ترکیب هاهم صدای(اُ) می دهد پدر و مادر ، بیست و پنج

در املاء این کلمات و طرز خواندنشان باید توجه خاصی شود پایان...